Postupak i stroj za kompleksnu pripremu tla i sjetvu

Inovativni sustav obrade tla koji reducira ili potpuno uklanja potrebu za herbicidima i pesticidima u uzgoju povrća, žitarica i masovnoj EKO proizvodnji.

U sklopu traženja izlaza iz aktualne gospodarske krize predlažem vam jedno kompleksno rješenje koje bi možda moglo pokrenuti jedan segment strojogradnje i pratećih aktivnosti – strojarsko projektiranje, proizvodnju čelika i aluminija, rudarstvo, elektroničku industriju, primijenjenu informatiku…itd . Mislim da bi se ukoliko bismo imali kvalitetnu promiđbu sve od navedenog uz pomenute strojeve, moglo plasirati vani i ostvariti značajan prihod.

Radi se o proizvodnji strojeva za inovativan pristup obradi tla kojim se drastično smanjuje količina herbicida i pesticida u proizvodnji žita i povrća i slično.

Smanjila bi se potrošnja goriva po jedinici obrađene površine jer se sva obrada i sjetva vrše u JEDNOM prolazu stroja (ili strojeva). Za pogon stroja bi se koristio vodik pa se eliminira emisija CO2 i emisija Nox. Alternativno gorivo bio bi TNP- tada su efekti smanjenja emisija puno manji.

Reducirao bi se rast korova raznih vrsta, uništavaju se staništa štetnih glodavaca i raznih drugih štetočina kako insekata tako i biljnih patogena.

Mogla bi se specijalizirati proizvodnja po regijama.

VIŠE NE BI BIO VAŽAN PLODORED U PROIZVODNJI POLJOPRIVREDNIH KULTURA.

Status na dan 27.11.2014. – Ideja

Pero Lukšić, dipl.ing.el.

A. Šenoe 2, 48000 Koprivnica
t. 098 983 7081
e. pero.luksic@gmail.com


Potrebno nam je:

Financiranje / Investitor

Zanima me ima li interesenata za proizvodnju na ovaj način i sa opremom čija se izgradnja predlaže u Hrvatskoj. Želio bih da se taj stroj serijski gradi u RH. Ako tu nema interesa onda plasman vani. Prije toga treba sve zaštititi na neki način.

 

Opis

INOVACIJE U PRIPREMI TLA

1. POSTUPAK ZA KOMPLEKSNU PRIPREMU TLA I SJETVU (SADNJU)

2. STROJ ZA KOMPLEKSNU PRIPREMU TLA I SJETVU (SADNJU)

3. MOGUĆNOSTI PRIMJENE ZA SANACIJU I REVITALIZACIJU TLA NAKON UKLANJANJA ODLAGALIŠTA OTPADA

 

1. Izum se odnosi na područje poljoprivrede i to na segmente pripreme tla, radove na zaštiti od korova i štetnika i sjetvene radove te na sanaciju tla nakon uklanjanja odlagališta otpada.

2. Tehnički problemi koji se rješavaju ovom inovacijom su:

a. smanjenje troškova jer izostaju pojedinačne operacije kao što su

-oranje, tanjuranje, drljanje, dubinsko podrivanje, prozračivanje …

-prskanje herbicidima i pesticidima,

-gnojenje umjetnim i/ili stajskim gnojivom

-sjetva odnosno sadnja kao posebna operacija

b. mogućnost istovremenog postavljanja dubinske folije za zaštitu od višegodišnjih korova

c. mogućnost postavljanja vanjske folije (za plantaže jagodastog voća i sl. kultura)

d. sanacija starih odlagališta otpada sa mogućnošću pošumljavanja u svrhu revitalizacije i sprječavanja

erozije

 

3. Stroj koji bi podržavao ovu inovativnu tehnologiju u integriranom obliku ne postoji. Segmenti tog stroja postoje u sličnom obliku i koriste se u drugim tehnologijama (na primjer u cestogradnji i gradnji pruga), ali ne i u poljoprivredi.

 

4. Suština inovacije je u sljedećem:

Radi zaštite ekološke ravnoteže i izbjegavanje većeg korištenja kemikalija te ušteda u potrošnji goriva (reduciranjem broja potrebnih aktivnosti) što u konačnici također pridonosi smanjenju emisije stakleničkih plinova odnosno aerozagađenja, predlaže se drugi, kvalitativno novi pristup obradi tla različit od uobičajene prakse.

 

Tim postupkom štedi se na

-energentima,

-količini umjetnog i stajskog gnojiva jer se dozira kontinuirano prema analizi tla

-na herbicidima i pesticidima – moguće ih je i ne upotrijebiti,

-vremenu jer se izbjegavaju dugotrajne vremenski odvojene operacije (oranje, frezanje…).

 

Tehnološki gledano procedura je sljedeća:

- strojno se skida obradivi sloj zemlje (dubina odnosno debljina sloja definira se prema kulturi koju namjeravamo zasijati ili zasaditi)

- skinuti sloj zemlje sa prisutnim korovima i štetnicima se melje

- vrši se prosijavanje

- zaostali korov i štetnici koji ‘ostaju na situ’ se spaljuju u ložištu pogodne izvedbe i vraćaju kao aditiv u prosijanu zemlju

- prosijana zemlja se sterilizira plamenom u ložištu ili vodenom parom (70 0C)

-vrši se analiza tla na samom stroju (učestalost analize ovisi o konzistenciji tla)

-ohlađeni agregat miješa se sa aditivima (stajsko i umjetno gnojivo u procentu koji je potreban, a to se zna nakon analize) potrebnim za planiranu kulturu, sa spaljenim otpadnim materijalom sa sita, sa svježim kompostom u kome nema korova već samo korisnih organizama, sa otpadnim materijalom iz (na primjer) pivarske industrije, odležanim otpadom od prerade repe, suncokreta, maslina …, sa prerađenim otpadom ili prerađenim talogom iz pročistača voda, sa otpadom poput drvene piljevine, mljevene i sterilizirane slame itd.

Nakon toga

- vrši se polaganje po potrebi dubinske folije za zaštitu od višegodišnjih korova

- vrši se polaganje pripremljene zemlje i komposta i njezino zasijavanje

ili sadnja sadnica

ili postavljanje gornje folije pa sadnja i na primjer jagodastog voća i sadnice drveća za sanaciju odlagališta..

Time je proces gotov.

 

Za prikazani postupak mogu se koristiti i klasična oruđa, a mogu se koristiti i namjenski strojevi, a jedan od oblika ovakvih strojeva je i predmet ovog prijedloga.

Stroj koji bi izvodio te operacije trebao bi biti modularan ali bi se istovremeno mogli koristiti i svi zamišljeni moduli za kompleksnu obradu.

Ovaj stroj tijekom rada opslužuju kamioni ili traktori koji dovlače materijal po potrebi.

Treba napraviti analizu isplativosti pripreme tla na ovaj način i doći do minimalnih površina na kojima je isplativ glede brzine obrade, pristupačnosti i manipulativnosti .

Globalno uzevši ovakav način pripreme tla isplativ je već za staklenike, za komplekse na kojima se uzgajaju biljke u ekološkom uzgoju, kao i za revitalizaciju terena nakon uklanjanja postojećeg odlagališta otpada ili sličnih objekata.

Ovakav tehnološki postupak je najprimjereniji velikim kompleksima i velikim staklenicima – plastenicima.

Ukoliko bi se velike komplekse organiziralo na način na koji se organiziraju plastenici bilo bi moguće:

- postaviti betonske temelje u kojima bi bila infrastruktura za navodnjavanje i odvodnju

- na kojima bi se mogle postaviti tračnice (za jednu od mogućih aplikacija stroja stroj ne mora obvezatno biti jedna kompaktna cjelina već niz struktura koje se kreću relativno brzo)

- na betonskim temeljima bil bi moguće postaviti nosače protugradnih mreža i/ili solarnih panela

- u slučaju tuče bilo bi moguće razvući protugradne mreže…

- ujedno bi bilo dobro na velikim kompleksima na mjestima gdje ne smetaju, izgraditi i vjetroelektrane za podmirenje vlastite potrošnje energije i svu obradu rješavati sa radnim strojevima sa elektromotornim pogonima (uštede energije, staklenički plinovi, aerozagađenje…)

 

OPIS JEDNE OD MOGUĆIH REALIZACIJA SAMOPOKRETNOG STROJA ZA OVAKAV POSTUPAK

Kompletan stroj se sastoji od nekoliko cjelina koje mogu funkcionirati kao komplet ili pojedinačno. Pojedinačni strojevi već egzistiraju u jednom obliku i njihova osnovna verzija se koristi u CESTOGRADNJI tako da bi bila moguća njihova relativno jednostavna prilagodba ovom novom procesu (Neki od proizvođača strojeva za poljoprivredu u sinergiji sa proizvođačima strojeva za cestogradnju uz odgovarajuće adaptacije mogli bi vrlo brzo pokrenuti njegovu proizvodnju bez nekog dugotrajnog razvoja).

Pogonske grupe stroja su hibridni sustavi sa naglaskom na električne motore. Dodatni izvor el energije su fotonaponski paneli koji bi bili postavljeni na gornjim površinama stroja.

Električnu energije za vlastiti pogon, stroj bi proizvodio iz TNP (tekući naftni plin – propan butan) koji bi sagorijevao u plameniku za sterilizaciju tla, proizvodio vodenu paru koja bi u cirkulirala u zatvorenom krugu i pokretala blok parna turbina- generator /alternator.

Moguća varijanta bila bi više generatora na jednom vratilu za neovisan pogon pojedinih trošila na stroju i preusmjeravanje energije u koliko neki od njih otkeže, u svrhu operabilnosti stroja.

Upravljanje strojem bilo bi automatizirano i kontrolirano iz operativnog centra a vođenje stroja po operativnim površinama putem GPS-a.

 

- Prvi stroj je freza ili milling machine (modificirana drobilica i remikser asfalta – koristi se za skidanje i recikliranje starog asfaltnog sloja kod rekonstrukcije cesta)

- Sljedeći je dio usitnjivač zemlje (i po potrebi drobilica kamena).

-Nakon toga dolaze sita za prosijavanje

-Iza sita imamo sustav gorionika ili generator vodene pare kojom se sterilizira mljevena i prosijana zemlja.

- Nakon prosijavanja imamo mikser – dozator za doziranje aditiva prema potrebama buduće prizvodnje i rezultatima analize.

- Tako pripremljeni materijal ide u izlazni dio stroja – finišer koji ima sljedeće mogućnost:

- polaganja dubinske folije za zaštitu od višegodišnjih korova i prorastanja,

- navlačenje pripremljenog obradivog sloja u debljini koja je potrebna za planiranu proizvodnju

- Sljedeći stupanj je vibro kompaktor koji sabija tlo do potrebne gustoće za planiranu proizvodnju (eksperimentalni podatci)

- Nakon sabijanja tla može se postavljati vanjska folije te obaviti sijanje i/ili sadnja.

Ovaj dio stroja djelomično postoji kao polagač folije, kao sijačica, kao sadilica, i za navlačenje obradivog sloja kao modifikacija finišera za navlačenje asfalta u cestogradnji.

Pokretanje stroja unaprijed i unatrag vrši se uzdužnim postraničnim gusjenicama koje pokreću sinkronizirani el. motori

 

Da bi stroj funkcionirao racionalno treba omogućiti još dvije operacije koje izvodi:

- Translacija na novi operativni trag (za širinu stroja)

- Rotacija za postavljanje u operativni položaj (ulaz-izlaz) u smjeru kretanja

 

Translacija se obavlja na sljedeći način:

-pomoću hidrauličkih cilindara stroj spušta poprečni ”stajni trap” od četiri gusjenice

- uzdužne gusjenice se dižu,

- poprečnim gusjenicama prebacuje se u novi operativni položaj (trag)

- spuštaju se uzdužne gusjenice,

- dižu se poprečne gusjenice,

- stroj sada može raditi u novom tragu.

Rotacija se izvodi tako što je sav stroj na kompaktnoj šasiji, a u centralnom dijelu stroja smješten je okretni stol sa zupčanicima (kao na bageru).

 

NAČIN PRIMJENE IZUMA

Način primjene je razvidan iz prethodno opisanog postupka.

 

SAŽETAK

Izum se sastoji od sljedećih cjelina:

1. INTEGRALNA EKOLOŠKA PRIPREME TLA ZA SJETVU I SADNJU

2. DOZIRANJA ADITIVA NAKON ANALIZE TIJEKOM PRIPREME TLA ZA SJETVU I SADNJU

3. INTEGRALNA INICIJALNA ZAŠTITA ZASIJANIH I/ILI ZASAĐENIH BILJAKA OD KOROVA I ŠTETNIKA SUSTAVOM KONTINUIRANE STERILIZACIJE TLA

4. SUSTAV KONTINUIRANE STERILIZACIJE TLA TIJEKOM PRIPREME ZA SJETVU I SADNJU

5. SUSTAV ZAŠTITE OD VIŠEGODIŠNJIH KOROVA POLAGANJEM DUBINSKE FOLIJE TIJEKOM PRIPREME TLA ZA SJETVU I SADNJU

6. MULTIFUNKCIONALNI STROJ ZA INTEGRALNU PRIPREMU TLA ZA SJETVU I SADNJU

7. STROJ ZA SANACIJU I REVITALIZACIJU TLA NAKON UKLANJANJA ODLAGALIŠTA OTPADA

8. NOV NAČIN ORGANIZACIJE PROIZVODNJE NA OBRADIVIM KOMPLEKSIMA – NAGLASAK JE NA MASOVNOJ SPECIJALIZIRANOJ VIŠESTRUKOJ PROIZVODNJI – POSEBNO ZA ISHRANU SVE VEĆEG BROJA STANOVNIKA U SVJETSKIM MJERILIMA.

 

 

DOPUNE

Postupak obrade tala nije se suštinski promijenio (PLUG u raznim varijantama) još od vremena Mezopotamije, Asirije i Babilona ili starog Egipta.

Aktiviranjem ovog sustava obrade tala VIŠE NIJE VAŽAN PLODORED ZASIJANIH KULTURA.

Obzirom da se tlo priprema namjenski za sjetvu određene kulture i da se obradivi dio skida i priprema prema rezultatima trenutačne analize karakteristika tla te da se hranjiva dodaju u strogo definiranim količinama, da se vrši mehaničko odstranjivanje i sterilizacija od štetnika i korova ukupan prinos je neovisan od plodoreda i karakteristika OSNOVNOG tla. Na istom tlu se na ovaj način može jedna te ista kultura uzgajati proizvoljno dugo jer se tijekom pripreme uništavaju svi korovi i svi štetnici. To pruža mogućnost specijalizacije proizvođača za jednu vrstu proizvodnje u kojoj bi ostvarili maksimalne prinose, što podrazumijeva i lakšu tehničko tehnološku potporu poljoprivrednicima.

Što nam to donosi sa aspekta EU I SVIJETA

Pruža se mogućnosti detaljne specijalizacije pojedinih PROIZVOĐAČA i REGIJA za najatraktivniju proizvodnju za dotičnu regiju – tu dolazi do izražaja struka koja će definirati područja u kojima će se što uzgajati glede klimatskih uvjeta (koji se baš i ne mogu izbjeći – jedino plastenicima i slično), što je najkonkurentnije itd.

Ovaj dio ideje je interesantan ne samo EUROPI jer bi mogao doći do izražaja uzgoj pojedinih kultura po svjetskim regijama, specijalizacija, sniženje troškova na minimum za određenu proizvodnju kao i proizvodnja blizu centara potrošnje odnosno transporta.

U igru ulazi organizirano prikupljanje stajskog gnojiva kao i svih vrsta organskog otpada u svrhu njegove obrade (razvoj) za ovakvu primjenu, a isto tako i ostalih komponenti koje proizvode kemijske tvornice. U ovom sustavu ne bi moglo doći do ”predoziranja” neke kemikalije u tlo i kvarenje općih karakteristika tala jer bi doziranje bilo optimalno.

U ovakvoj pripremi tala (u Hrvatskim uvjetima) mogli bismo plasirati i kameno brašno od kamena Botovca, otpad iz tvornica koji je moguće na takav način zbrinuti (otpad iz pivarske industrije), mogli bi iskoristiti talog raznih prečistača otpadnih voda iz gradova (naravno uz odgovarajući tretman)

Tu do izražaja dolazi rad stručnih timova i laboratorija u svrhu razvoja potrebnih tehnoloških postupaka adekvatne pripreme otpada, korištenje usluga spalionica otpada, pročistača separatora i sličnih postrojenja.

Ovakav način pripreme tala uništava pored štetnika i korova i neke korisne mikroorganizme. Da bi se nadoknadio njihov gubitak trebalo bi ih posebno uzgajati i dozirati u tlo koje se priprema (ako su baš toliko važni da se bez njih ne može) što daje opet mogućnost razvoja neke manje ”industrije korisnih mikroorganizama”. Istovremeno i angažman raznih laboratorija na praćenjima i razvoju istih.

Postoji mogućnost polaganja folije koja onemogućava rast dubinskih višegodišnjih korova, analize trebaju pokazati koju vrstu folije primijeniti obzirom na njezinu propusnost glede zadržavanja vode, koju vrstu materijala, perforacija da ili ne, bio razgradiva da ili ne, ako da koji materijali. itd..

U nedostatku specijalnog stroja za ovakvu pripremu tla može se organizirati prerada tla u nekoj budućoj Tvornici za preradu tla i transport kamionima, a sve ostalo dijelovima predloženog stroja (glodalica, kompaktor-finišer, postavljačica folije I i II, sijačica, sadilica već postoje u uporabljivom obliku), tako da sama tehnologija nije obvezatno vezana za primjenu specijaliziranog kompaktnog stroja.

Posebna mogućnost ovog stroja je apsolutna prilagodljivost za računalno odnosno satelitsko i automatizirano vođenje GPS-om na velikim kompleksima.

 

O inovatoru – timu

Pero Lukšić, dipl.ing.el.,
ETF Sarajevo,

Poslovi

ENERGOINVEST, TVORNICA PROCESNE AUTOMATIKE, Sarajevo
INSTITUT ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE, Sarajevo
PODRAVKA – CENTRALNO ODRŽAVANJE, Koprivnica

 

 

 

 

Kako ti se dopada ovaj projekt?

Ocjeni i pomogni nam pri izboru najboljih projekata i ideja u Hrvatskoj! 

 

Ocjeni
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.7/10 (3 votes cast)

 

Lajkaj i podijeli

[social_share/] Postupak i stroj za kompleksnu pripremu tla i sjetvu, 5.7 out of 10 based on 3 ratings

Menu